Học tiếng Anh > itself

itself

chính cái đó, chính điều đó, chính con vật đó
« Back to Glossary Index