Học tiếng Anh > judge

judge

xét xử, phân xử; quan tòa, thẩm phán
« Back to Glossary Index