Học tiếng Anh > matter

matter

chất, vật chất; có ý nghĩa, có tính chất quan trọng
« Back to Glossary Index