Học tiếng Anh > means

means

của cải, tài sản, phương tiện
« Back to Glossary Index