Học tiếng Anh > opposite

opposite

đối nhau, ngược nhau
to go in opposite directions: đi theo những hướng ngược nhau
opposite leaves: lá mọc đối
« Back to Glossary Index