Học tiếng Anh > perform

perform

biểu diễn; làm, thực hiện
« Back to Glossary Index