Học tiếng Anh > pollution

pollution

1. sự làm ô uế, sự làm mất thiêng liêng
2. sự làm nhơ bẩn (nước…)
3. sự làm hư hỏng, sự làm sa đọa
« Back to Glossary Index