Học tiếng Anh > raccoon

raccoon

1. (động vật học) gấu trúc (Mỹ) (giống Procyon)
2. lông gấu trúc




« Back to Glossary Index