Học tiếng Anh > sheriff

sheriff

1. quận trưởng
2. chánh án tòa án quận (ở Ê-cốt)
3. (Mỹ) cảnh sát trưởng quận (được bầu ra)
« Back to Glossary Index