Học tiếng Anh > though

though

dù, dù cho, mặc dù; mặc dù, tuy nhiên, tuy vậy
« Back to Glossary Index