Học tiếng Anh > thought

thought

sự suy nghĩ, khả năng suy nghĩ; ý nghĩ, tư tưởng, tư duy
« Back to Glossary Index