Học tiếng Anh > throw

throw

ném, vứt, quăng
« Back to Glossary Index