Học tiếng Anh > thus

thus

như vậy, như thế, do đó
« Back to Glossary Index