Học tiếng Anh > treat

treat

đối xử, đối đãi, cư xử
« Back to Glossary Index