Học tiếng Anh > trend

trend

phương hướng, xu hướng, chiều hướng
« Back to Glossary Index