Học tiếng Anh > true

true

đúng, thật
« Back to Glossary Index