Học tiếng Anh > trust

trust

niềm tin, sự phó thác; tin, tin cậy, phó thác
« Back to Glossary Index