Học tiếng Anh > zippers

zippers

khóa kéo (ở áo…)
« Back to Glossary Index