Học tiếng Anh > dictate

dictate

1. (thường số nhiều) mệnh lệnh, tiếng gọi
the dictates of conscience: tiếng gọi của lương tâm
the dictates of reason: tiếng gọi của lý trí
2. (chính trị) sự bức chế
« Back to Glossary Index