Học tiếng Anh > secretary

secretary

1. thư ký, bí thư
private secretary: thư ký riêng
secretary of embassy: bí thư tòa đại sứ
2. bộ trưởng, tổng trưởng
secretary of State for Foreign Affairs: bộ trưởng bộ ngoại giao (Anh)
permanent secretary: thứ trưởng (một bộ trong chính phủ Anh)
« Back to Glossary Index